Mga Online na User: 7
top

Mga senyas trapiko

Mga karatula ng babala


 

Maaaring magpahayag ng isang peligro ang mga karatula ng babala. Karaniwang nakatakda ang mga ito kung saan ang peligro ay mahirao matanaw mula sa malayo ng mga paparating na sasakyan o lubos na malaki kaysa sa maaaring maasahan ng mga dumadaan sa kalsada.


A11 - Hazardous junction (Mapanganib na junction)

Ang mapanganib na junction ay kung saan ang tumatawid na trapiko ay may tahasang tungkulin na magbigay daan. Kung may T-junction sa isang panig ng kalsada, ito ay ipapakita sa pamamagitan ng isang simbolo.


A 16 Roundabout

Rotonda.


A 17 Pedestrian crossing

Bilang kaugnayan sa plate sa ibaba na may nakasaad na teksto na »Pedestrian street«, ipapahiwatig sa karatula ang isang kalye kung saan may tumatawid na mga pedestrian.


A 18 Oncoming traffic (Paparating na trapiko)

Maliban sa normal na distansya, basahin ang Section 11, ang karatula ay maaaring ilagay sa umpisa ng bawat haba ng paparating na trapiko.


A 19 Traffic light

Traffic light.


A 20 Queue (Pila)

Ang karatula sa kalye ay nagpapahiwatig ng partikular na peligro ng pagsisikip ng trapiko.


A 21 Cyclists (Mga siklista)

Ipinapahiwatig ng karatula na ang partikular na panganib kung saan ang mga siklista at drayber ng maliliit na moped ay papasok sa traffic lane at tatawid dito.


A 22 Mga Bata

Nakasaad sa karatula na may isang tiyak na peligro, kung saan may mga bata sa kalsada mismo o sa tabi ng kalsada. Ang karatula ay maaaring gamitin para limitahan na ang patrol ng paaralan ay nagtatrabaho. Sa mga ganitong kaso, ang karatula ay dinadagdag sa ibaba na may plate na karatulang nakasulat na »School« (Paaralan). Sa mga lugar na walang sistemang nagbibigay ng senyales o walang pedestrian crossing, may nakakabit dapat na patay-sinding mga dilaw na ilaw sa itaas ng karatula ng babala.


A 23 Horse riders

Mga nakasakay sa kabayo


A 26 Wild animals (Mga ligaw na hayop)

Ang mga simbolo ay magagamit sa karatula, na nagpapakita ng iba pang mga hayop.


A 27 Livestock (Mga hayop na ginagamit pambukid)

Ang mga simbolo ay magagamit sa karatula, na nagpapakita ng iba pang mga hayop.


A 31 - Slippery road (Madulas na kalsada)

Ipinapahiwatig ng karatula na ang traffic lane ay maaaring di pangkaraniwang madulas. Ang dahilan ay dapat ipahiwatig sa plate sa ibaba, hal »Slippery when wet« (Madulas kapag basa ang kalsada).


A 33 - Loose stones (Mga tumatalsik na bato)

Ang karatula sa kalye ay nagpapahiwatig ng partikular na peligro ng pagtatalsik ng mga bato.


A 34 Rock slide (Dumadausdos na bato)

Ipinapahiwatig ng karatula ang posibleng pelgiro ng pagdausdos ng bato o ng mga nahuhulog na bato.


A 35 - Hazardous verge (Mapanganib na gilid)

Ang dahilan ay maaaring ipahiwatig sa plate sa ibaba, hal. »Soft verge« (malambot na gilid) o »High edge« (mataas na bingit). Maliban sa normal na distansya, basahin ang Section 11, ang karatula ay maaaring ilagay sa umpisa ng mapanganib na haba ng dadaanan. Ang karatula ay maaaring baliktarin kung kinakailangan.


A 36 Speed bump (Humps)

Ang karatula ay nagpapahiwatig ng humps na nagbabawas sa tulin ng pagtakbo sa kalsada.

Kung ang babala ay para lang sa mga gumagamit ng daanan ng bisikleta o pedestrian sa kalye, ito ay ipinapahiwatig sa plate sa ibaba ng karatula.

A 37 - Uneven road (Di pantay pantay na daan)

Ang karatula ay nagpapahiwatig ng hindi pantay na kalsada.

Kung ang babala ay para lang sa mga gumagamit ng daanan ng bisikleta o sa kalsada, ito ay ipinapahiwatig ng plate sa ibaba ng karatula.

A 39 Road works (Mga gawain sa kalsada)

Kung ang babala ay para lang sa mga gumagamit ng daanan ng bisikleta o sa kalsada, ito ay ipinapahiwatig ng plate sa ibaba ng karatula.


A 41.1 Right bend (Kurba sa kanan)

Kurba sa kanan. Ang karatula ay nagpapahiwatig na may mapanganib na kurba sa kalsada. Kung saan ang karatula ay ginagamit para magbigay babala sa higit sa dalawang kurba, sa kabuuan ng kalsada o ang dami ng mga kurba ay ipinapahiwatig sa plate sa ibaba ng karatula.


A 41.2 Kaliwang bend (Kurba sa kaliwa)

Kaliwang kurba. Ang karatula ay nagpapahiwatig na may mapanganib na kurba sa kalsada. Kung saan ang karatula ay ginagamit para magbigay babala sa higit sa dalawang kurba, sa kabuuan ng kalsada o ang dami ng mga kurba ay ipinapahiwatig sa plate sa ibaba ng karatula.


A 42_1 Maraming mga kurba, ang una ay nasa kanan

Maraming mga kurba, ang una ay nasa kanan. Ang karatula ay nagpapahiwatig na may mapanganib na kurba sa kalsada. Kung saan ang karatula ay ginagamit para magbigay babala sa higit sa dalawang kurba, sa kabuuan ng kalsada o ang dami ng mga kurba ay ipinapahiwatig sa plate sa ibaba ng karatula.


Maraming mga kurba, ang una ay nasa kaliwa.

Maraming mga kurba, ang una ay nasa kaliwa. Ang karatula ay nagpapahiwatig na may mapanganib na kurba sa kalsada. Kung saan ang karatula ay ginagamit para magbigay babala sa higit sa dalawang kurba, sa kabuuan ng kalsada o ang dami ng mga kurba ay ipinapahiwatig sa plate sa ibaba ng karatula.


UA 41 Speed indication (Indikasyon ng tulin)

Ang plate sa ilalim ng karatula ay nagpapahiwatig ng tulin kung saan ang kurba o mga kurba ay maaaring daanan sa ilalim ng mga normal na kondisyon.


A 43.1 - Narrowing road ( Kumikitid na kalsada)

Kumikitid na kalsada. Kung ang babala ay para lang sa mga gumagamit ng daanan ng bisikleta ito ay ipinapahiwatig sa plate sa ibaba ng karatula.


A 43.2 Kumikitid na kalsada sa kaliwang panig

Kumikitid na kalsada sa kaliwang panig. Kung ang babala ay para lang sa mga gumagamit ng daanan ng bisikleta ito ay ipinapahiwatig sa plate sa ibaba ng karatula.


A 43.3 Kumikitid na kalsada sa kanang panig

Kumikitid na kalsada sa kanang panig. Kung ang babala ay para lang sa mga gumagamit ng daanan ng bisikleta ito ay ipinapahiwatig sa plate sa ibaba ng karatula.


A 44 Tunnel

Ang buong ihahaba at pangalan ng tunnel ay mapapahiwatig sa plate sa ilalim ng karatula.


A 46.1 Steep hill downwards (Matirik na pababa sa bundok)

A 46.1 Steep hill downwards (Matirik na pababa sa bundok) Ipinapahiwatig ng mga numero ang maximum na pagkahilig.


A 46.2 Steep hill upwards (Matirik na pataas sa bundok)

Matarik na pataas sa bundok. Ipinapahiwatig ng mga numero ang maximum na pagkahilig.


A 72 Ang krosing ng tren na walang barrier.

Ang plate, UB 11.1 Advance Warning of Stop (Maagang Babala ng Paghinto), sa ibaba ng karatula ay ginagamit para magbigay babala ng isang paghihinto sa krosing ng riles ng tren. Ang layo sa krosing ng riles ay ipinapahiwatig sa plate sa ilalim ng karatula.


A 73 Railway crossing with barrier (Ang krosing ng tren na may barrier)

Ang krosing ng tren na may barrier.


A 74.1 Level crossing sign for single-lane railway crossing

Level crossing na karatula para sa single-lane na krosing ng riles ng tren Ang mga karatula ay nakalagay agad sa unahan ng krosing ng riles ng tren. Ang karatula, B 13 Stop, at ang plate sa ibaba nito, ang UA 72, ay maaaring maitakda sa ilalim ng level crossing na karatula.


A 74.2 Level crossing sign for multi-lane railway crossing

Level crossing na karatula para sa multi-lane na krosing ng riles ng tren Ang mga karatula ay nakalagay agad sa unahan ng krosing ng riles ng tren. Ang karatula, B 13 Stop, at ang plate sa ibaba nito, ang UA 72, ay maaaring maitakda sa ilalim ng level crossing na karatula.


A 75 distance post na nakakabit sa kaliwang panig ng kalsada.

Ang mga karatula ay nagpapahiwatig ng distansya sa krosing ng riles ng tren. Ang mga ito ay ginagamit bilang kaugnayan sa A 72 at A 73 sa mga kalye na may malaki-laki at mabilis na daloy na trapiko. Samakatuwid, ang mga karatula ay hindi karaniwang ginagamit sa mga kalsad kung saan ang pinapahintulutang tulin ay 60 km/h o mas mababa pa. Ang karatula na may tatlong diagonal na stripes ay nakakabit sa ilalim ng karatula A 72 o A 73 at ang mga karatula na may dalawang diagonal na stripes at isang diagonal na stripe ay nakakabit para maipahiwatig ng mga ito ang two-thirds at one-third ng distansya sa krosing.


A 75 distance post na nakakabit sa kanang panig ng kalsada.

Ang mga karatula ay nagpapahiwatig ng distansya sa krosing ng riles ng tren. Ang mga ito ay ginagamit bilang kaugnayan sa A 72 at A 73 sa mga kalye na may malaki-laki at mabilis na daloy na trapiko. Samakatuwid, ang mga karatula ay hindi karaniwang ginagamit sa mga kalsad kung saan ang pinapahintulutang tulin ay 60 km/h o mas mababa pa. Ang karatula na may tatlong diagonal na stripes ay nakakabit sa ilalim ng karatula A 72 o A 73 at ang mga karatula na may dalawang diagonal na stripes at isang diagonal na stripe ay nakakabit para maipahiwatig ng mga ito ang two-thirds at one-third ng distansya sa krosing.


A 91 - Opening bridge (Bumubukas na tulay)

Bumubukas na tulay


A 92 Wharf (Daungan)

Nakasaad sa karatula ang isang daungan ng ferry, iba pang daungan o katulad nito. Maliban sa normal na distansya, basahin ang Section 11, ang karatula ay maaaring ilagay sa dulo ng daungan o katulad nito.


A 95 Side wind

Hanging sa galing sa tabi


A 96 - Mababang lipad na aircraft.

Mababang lipad na aircraft.


A 99 Other danger (iba pang uri ng panganib)

Ipinapahiwatig sa karatula ang peligro, na kung saan ang uri ng peligro ay ipinapakita sa plate sa ibaba ng karatula ng babala. Bilang kaugnayan ng plate sa ibaba ng karatula ng may nakasulat na »Track«, ipinapahiwatig sa karatula ang mga krosing ng riles kung saan ang trapiko sa kalsada ay binabalaan ng mga tauhan kapag papalapit na ang isang tren, hal. gamit ang isang bandera, signal lamp o mano-manong pinapapaandar na mga flashing light.